• Algemene Voorwaarden – Sugar Garden
 • Inhoudsopgave:
  Artikel 1 – Definities
  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  Artikel 3 – Toepasselijkheid
  Artikel 4 – Het aanbod
  Artikel 5 – De overeenkomst
  Artikel 6 – Herroepingsrecht
  Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
  Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
  Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
  Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
  Artikel 11 – De prijs
  Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
  Artikel 13 – Levering en uitvoering
  Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Artikel 15 – Betaling
  Artikel 16 – Klachtenregeling
  Artikel 17 – Geschillen
  Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • Artikel 1 – Definities
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  Aanvullende overeenkomst:een overeenkomst waarbij de consument
  producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een
  overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de
  ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak
  tussen die derde en de ondernemer;
  2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
  herroepingsrecht;
  3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die
  verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  4. Dag: kalenderdag;
  5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd
  worden;
  6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering
  van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
  7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail
  – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem
  persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of
  gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de
  informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
  informatie mogelijk maakt;
  8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de
  bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot)
  digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en
  de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor
  verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en
  met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt
  van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden
  opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter
  beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen
  herroepingsrecht heeft;
  12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt
  voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
  gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 • Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
 • Naam ondernemer: Oooo…Quchnia
  Handelend onder de naam: Sugar Garden
 • Vestigingsadres:
  Europalaan 305
  5042ZG Tilburg
 • Telefoonnummer: +31622180681
  Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 – 17.00 uur.
  E-mailadres: info@sugargarden.nl
  KvK-nummer: 73434655
  Btw-identificatienummer: NL002526850B73
 • Artikel 3 – Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
  ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
  ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
  algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op
  afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de
  ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig
  mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking
  van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de
  tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument
  ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op
  een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
  algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en
  dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
  kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-
  of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
  overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
  tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die
  voor hem het meest gunstig is.
 • Artikel 4 – Het aanbod
  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
  geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende
  gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
  mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze
  een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of
  digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod
  binden de ondernemer niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
  rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
  verbonden.
 • Artikel 5 – De overeenkomst
  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op
  het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen
  aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2.  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
  bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
  aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet
  door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
  ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
  elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
  Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
  passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4.  De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
  consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
  feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
  overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
  goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
  bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5.  De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale
  inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige
  wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a.   het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
  klachten terecht kan;
  b.   de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake
  het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c.   de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d.  de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale
  inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van
  betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e.   de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst
  een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f.   indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor
  herroeping.
  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
  toepassing op de eerste levering.
 • Artikel 6 – Herroepingsrecht
  Bij producten:
  De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een
  product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van
  redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden
  van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een
  vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het
  product heeft ontvangen, of:
  a.   als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld:
  de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste
  product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier
  voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd,
  een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd
  weigeren.
  b.  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
  onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde,
  de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c.  bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
  bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
  derde, het eerste product heeft ontvangen.
 • Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
  De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering
  van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende
  minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag
  de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave
  van zijn reden(en) verplichten.
  4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de
  overeenkomst.
 • Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
  Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
  herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt,
  loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke,
  overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
  6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de
  consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de
  oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop
  de consument die informatie heeft ontvangen.
 • Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die
  nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
  Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren
  en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product
  die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan
  toegestaan in lid 1.
  3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als
  de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk
  verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 • Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen
  de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op
  andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1
  bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit
  aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer
  heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de
  terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
  voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien
  redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de
  ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
  herroepingsrecht ligt bij de consument.
  5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het
  product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten
  moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de
  consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
  6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de
  verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet
  gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid
  aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag
  verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de
  ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de
  volledige nakoming van de verbintenis.
  7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering
  van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een
  beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
  herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier
  voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de
  dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de
  bedenktijd heeft verzocht.
  8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van
  niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met
  het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de
  bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn
  toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te
  bevestigen.
  9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle
  aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 • Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
  Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op
  elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding
  onverwijld een ontvangstbevestiging.
  2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
  leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het
  geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag
  waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt
  het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product
  heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft
  teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de
  consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
  De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
  4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
  goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor
  de duurdere methode niet terug te betalen.
 • Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
  De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
  Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
  financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de
  herroepingstermijn kunnen voordoen;
  2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een
  openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten,
  digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de
  consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk
  aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij
  de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af
  te nemen;
  3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
  consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de
  ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  4.  Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van
  personenvervoer;
  5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in
  de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en
  anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en
  catering;
  6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst
  een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet
  geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele
  keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke
  persoon bestemd zijn;
  8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne
  niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na
  levering is verbroken;
  10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met
  andere producten;
  11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
  overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen,
  en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de
  markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de
  verzegeling na levering is verbroken;
  13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen
  hierop;
  14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen
  als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
  consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 • Artikel 11 – De prijs
  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen
  als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan
  de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
  ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
  gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
  richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
  zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
  bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
  zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang
  van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 • Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
  van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
  totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
  voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte
  extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de
  consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen
  gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel
  van de overeenkomst.
  3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens
  toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde
  rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk
  verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
  overeenkomst.
 • Artikel 13 – Levering en uitvoering
  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
  ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
  beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer
  kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
  voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met
  bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere
  leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt,
  of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
  ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
  geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
  overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
  schadevergoeding.
  4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
  consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
  ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
  aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Opzegging:
  De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en
  die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
  maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)
  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met
  inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  –  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
  tijdstip of in een bepaalde periode;
  –  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  –  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf
  heeft bedongen.
  Verlenging:
  4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,
  mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en
  weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde
  duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde
  overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor
  onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen
  met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten
  hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
  minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
  tijdschriften.
  7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking
  afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
  kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
  automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
  Duur:
  8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument
  na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste
  één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging
  vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 • Artikel 15 – Betaling
  Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende
  voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden
  voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het
  ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
  overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,
  vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de
  overeenkomst heeft ontvangen.
  2.  Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene
  voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.
  Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen
  gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),
  alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4.  Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is
  deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de
  ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan
  zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen
  deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
  verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte
  buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten
  bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de
  daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum
  van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van
  genoemde bedragen en percentages.
 • Artikel 16 – Klachtenregeling
  De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
  klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
  klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd
  nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk
  omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
  gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
  voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen
  de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
  indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de
  klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat
  vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Artikel 17 – Geschillen
  Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
  algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
  toepassing.
 • Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden 
 • vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
 •  
 • Modelformulier voor herroeping
 • (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
 • Aan: [ naam ondernemer]
  [ geografisch adres ondernemer]
  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
  herroept/herroepen*
 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.